Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA DRAŽBENEGA PORTALA
UNIJA DRAŽBENA HIŠA D.O.O.

 

1. Spletni dražbeni portal

Naslednji Splošni pogoji uporabe spletnega dražbenega portala UNIJA DRAŽBE dražbena hiša d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se uporabljajo izključno za sodelovanje na spletnem dražbenem portalu UNIJA DRAŽBE dražbena hiša d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Spletni dražbeni portal).

Ponudnik Spletnega dražbenega portala je družba UNIJA DRAŽBE dražbena hiša d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: Unija dražbena hiša).

Aktualno različico Splošnih pogojev si je mogoče ogledati, shraniti in natisniti na spletni strani . Unija dražbena hiša si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev, ki jih bo objavila na spletnih straneh. Uporabnik ob prvi prijavi oz. ob vsaki spremembi Splošnih pogojev potrdi seznanitev z besedilom s klikom "potrdi".

Potrditev se zabeleži v informacijskem sistemu, s čimer je evidentirano soglasje uporabnika oziroma strinjanje in potrditev vsebine teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba Spletnega dražbenega portala po objavi spremembe Splošnih pogojev pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

Splošna določila in pogoji predstavljajo pogodbeni okvir za zagotavljanje in izvajanje Spletnega dražbenega portala.

Namen Spletnega dražbenega portala je izvajanje elektronskih dražb nepremičnin in premičnin (v nadaljevanju: dražbenega blaga).


 

2. Registracija uporabnika

Po spletni registraciji imajo uporabniki pravico sodelovati na spletnih dražbah, na Spletnem dražbenem portalu.

Uporabnik se z registracijo zavezuje, da bo ravnal skladno s temi Splošnimi pogoji.

Ob prvem vpisu na spletnem portalu Unija dražbena hiša se mora uporabnik registrirati. Novi uporabnik se na portalu registrira tako, da na portalu izbere ustrezno ikono za registracijo fizične ali pravne osebe. Uporabnik mora vpisati zahtevane podatke, nato pa potrditi Splošne pogoje Spletnega dražbenega portala ter nato klikniti na gumb zaključi registracijo. Uporabnik na svoj elektronski naslov prejme aktivacijsko povezavo, s katero nadalje aktivira svoj »račun«. Ko ima uporabnik račun aktiviran, lahko sodeluje pri objavljenih dražbah in oddajanju ponudb ter ima možnost vpogleda v več podatkov pri objavah.

Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki, izdajanje za drugo osebo ni dovoljeno.

Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

V primeru nestrinjanja z vsebino Splošnih pogojev registracija in sodelovanje pri dražbah in oddajanju ponudb ni možno.

Uporabnik, ki je že registriran, za prijavo na spletni dražbeni portal vpiše zgolj svoj elektronski naslov in geslo (registriran uporabnik).

Registracijo na Spletnem dražbenem portalu lahko izvedejo in sodelujejo na elektronski dražbi domače in tuje pravne ali fizične osebe.

Uporabnik mora pred sodelovanjem na dražbi preveriti, ali lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. V kolikor se po koncu dražbe ugotovi, da uporabnik ne more skleniti kupoprodajne pogodbe, se bo to štelo kot razlog za nesklenitev pogodbe na strani uporabnika, vplačana varščina pa bo zapadla v korist Unija dražbene hiše, uporabnik pa odgovarja tudi za vso nastalo škodo.

Unija dražbena hiša bo vsem registriranim uporabnikom nudila strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer preko elektronske pošte, ki je objavljena na spletnem mestu.


 

3. Potek elektronskih dražb

3. 1. Elektronska dražba z zviševanjem izklicne cene

Objavljene dražbe potekajo izključno elektronsko preko Spletnega dražbenega portala.

Registrirani uporabniki lahko sodelujejo na objavljeni dražbi z zviševanjem izklicne cene, če vplačajo varščino na fiduciarni račun družbe Unija dražbena hiša ali na transakcijski račun lastnika dražbenega blaga, kar bo izrecno zapisano pri posameznem dražbenem blagu. Višina varščine za posamezno dražbeno blago znaša 5 % izklicne cene, razen če ni pri posamezni dražbi drugače določeno. Rok za vplačilo varščine je 24 ur pred začetkom elektronske dražbe, razen če ni pri posamezni dražbi določeno drugače. Na dražbi lahko sodelujejo samo registrirani uporabniki (2. čl. splošnih pogojev), ki so pravočasno vplačali varščino (v nadaljevanju: dražitelj).

Na dražbi se zvišuje ponujeni znesek po korakih in na dražbi uspe tisti dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno do konca poteka elektronske dražbe. Čas do zaključka elektronske dražbe se podaljšuje za 25 minut od nastavljenega zaključka dražbe, če dražitelj odda novo ponudbo največ 25 minut pred nastavljenim zaključkom elektronske dražbe. Dražba se lahko podaljšuje neomejenokrat. Npr. predviden zaključek dražbe je ob 17.00, če dražitelj poda novo ponudbo 16.35 se zaključek elektronske dražbe nastavi na 17.25.

Šteje se, da uporabnik, ki je vplačal varščino, pa ne sodeluje na dražbi in ne poda svoje ponudbe, ni upravičen do nakupa dražbenega blaga. V takšnem primeru se vplačana varščina uporabniku vrne v 3 delovnih dneh po koncu elektronske dražbe. Slednje ne velja za tip dražbe »varščina zavezujoča«, kjer ni višanja ponudbe. V takem primeru je prvi vplačnik varščine dolžan pristopiti k nakupu, sicer vplačano varščino zadrži Unija dražbena hiša.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.

Po koncu dražbe Unija dražbena hiša razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti daljši od 30 delovnih dni od dneva, ko se je končala dražba Unija dražbena hiša dražitelja obvesti preko elektronskega naslova, ki ga je dražitelj navedel pri registraciji.

Zgoraj navedeni rok za sklenitev pisne prodajne pogodbe ne velja v primeru, da je pri prodaji dražbenega blaga predvidena predkupna pravica tretjega. V takem primeru je prodajalec dolžan obvestiti predkupnega upravičenca o nameravani prodaji skladno z določbami Obligacijskega zakonika. Če predkupni upravičenec:

  • v 30 dneh po prejemu obvestila poda izjavo, da predkupne pravice ne bo uveljavljal, je prodajalec dolžan skleniti pogodbo z dražiteljem, ki je uspel na dražbi, v roku 30 delovnih dni po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca;
  • v 30 dneh po prejemu obvestila ne poda izjave in se o predkupnem upravičenju ne izjavi, se šteje, da s prodajo soglaša, prodajalec pa je dolžan skleniti pogodbo z dražiteljem, ki je uspel na dražbi, v roku 30 delovnih dni po poteku roka za izjavo predkupnega upravičenca;
  • v 30 dneh po prejemu obvestila uveljavlja svojo predkupno pravico, prodajalec pogodbe z dražiteljem ne more skleniti, pri čemer se šteje, da je ponudba dražitelja umaknjena. Dražitelj je upravičen do vračila varščine.

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti kupca z vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov.

Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 30-ih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo varščine se všteva v kupnino.

Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenitve posla, Unija dražbena hiša pa zadrži vplačano varščino.

Vse davčne in druge javne obveznosti pri prenosu lastništva blaga bremenijo kupca.

Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, davkov in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.

Če dražitelj na dražbi ne uspe, ker je uspel drug dražitelj, se mu vrne znesek vplačane varščine v 3 delovnih dneh po koncu elektronske dražbe. Varščina se ne obrestuje.

 

3. 2. Elektronska dražba z zniževanjem izklicne cene

Objavljene dražbe potekajo izključno elektronsko preko Spletnega dražbenega portala.

Registrirani uporabniki lahko sodelujejo na objavljeni dražbi z zniževanjem izklicne cene, če vplačajo varščino na fiduciarni račun družbe Unija dražbena hiša ali na transakcijski račun lastnika dražbenega blaga, kar bo izrecno zapisano pri posameznem dražbenem blagu. Višina varščine za posamezno dražbeno blago znaša 5 % izklicne cene. Rok za vplačilo varščine je 24 ur pred začetkom elektronske dražbe, razen če ni pri posamezni dražbi določeno drugače. Na dražbi lahko sodelujejo samo dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.

Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene. Uporabnik lahko sprejme izklicno ceno s potrditvijo izklicne cene za dražbeno blago. V kolikor nihče od uporabnikov ne bo sprejel izklicne cene, se bo ta v naslednjem in morebitnih nadaljnjih korakih zniževala. Na dražbi bo uspel tisti dražitelj, ki bo prvi dal ponudbo za ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku (izklicno ceno ali ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku).

Dražbena hiša sme v kateremkoli koraku zniževanja cene odstopiti od nadaljnje dražbe in nadaljnjega zniževanja cene posameznega dražbenega blaga. V kolikor do takrat nihče izmed uporabnikov ne sprejme cene dražbenega blaga, ki je določena v posameznem koraku, dražba ni uspešna.

V kolikor dražba ni uspešna, ali če posamezni dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v 3 delovnih dneh po koncu elektronske dražbe. Varščina se ne obrestuje.

Po koncu dražbe Unija dražbena hiša razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot 30 delovne dni po koncu dražbe. Unija dražbena hiša dražitelja razglasi preko elektronskega naslova, ki ga je dražitelj navedel pri registraciji.

Zgoraj navedeni rok za sklenitev pisne prodajne pogodbe ne velja v primeru, da je pri prodaji dražbenega blaga predvidena predkupna pravica tretjega. V takem primeru je prodajalec dolžan obvestiti predkupnega upravičenca o nameravani prodaji skladno z določbami Obligacijskega zakonika. Če predkupni upravičenec:

  • v 30 dneh po prejemu obvestila poda izjavo, da predkupne pravice ne bo uveljavljal, je prodajalec dolžan skleniti pogodbo z dražiteljem, ki je uspel na dražbi, v roku 30 delovnih dni po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca;
  • v 30 dneh po prejemu obvestila ne poda izjave in se o predkupnem upravičenju ne izjavi, se šteje, da s prodajo soglaša, prodajalec pa je dolžan skleniti pogodbo z dražiteljem, ki je uspel na dražbi, v roku 30 delovnih dni po poteku roka za izjavo predkupnega upravičenca;
  • v 30 dneh po prejemu obvestila uveljavlja svojo predkupno pravico, prodajalec pogodbe z dražiteljem ne more skleniti, pri čemer se šteje, da je ponudba dražitelja umaknjena. Dražitelj je upravičen do vračila varščine.

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti kupca iz vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov.

Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 30-ih dneh od sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo varščine se všteva v kupnino.

Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenitve posla, Unija Dražbe, dražbena hiša d.o.o. pa zadrži vplačano varščino.

Vse davčne in druge javne obveznosti pri prenosu lastništva blaga bremenijo kupca.

Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, davkov in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.

 

3.3. Nezavezujoče zbiranje ponudb

Prodaja se opravi na podlagi objave vabila za oddajo nezavezujočih ponudb na Spletnem dražbenem portalu. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, zaradi česar je izključena obveznost ponudnika skleniti pogodbo s dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno. Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki.

Upoštevane bodo samo tiste nezavezujoče ponudbe, ki bodo oddane do konca poteka roka za zbiranje ponudb na Spletnem dražbenem portalu.

V primeru prodaje bo dražbeno blago prodano najboljšemu ponudniku. V kolikor bosta prejeti dve enakovredni ponudbi, se izvede dodatno pogajanje, na podlagi pisnega poziva, naj ponudniki v roku 8 dni izboljšajo svojo ponudbo.

O morebitni izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno najkasneje v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, oziroma v primeru poziva za izboljšanje ponudbe najkasneje v 8 dneh od poteka roka za oddajo izboljšanja ponudb. Unija dražbena hiša bo najboljšega ponudnika obvestila preko elektronskega naslova, ki ga je ponudnik navedel pri registraciji.

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti kupca iz vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov.

Vse davčne in druge javne obveznosti pri prenosu lastništva blaga bremenijo kupca.

Prenos lastninske pravice na dražbenemu blagu in izročitev dražbenemu blagu v posest kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, davkov in stroškov v zvezi s prenosom lastništva.

Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 30-ih dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.4. Varnost in dostop

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Unija dražbena hiša ne odgovarja za primer zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala.

Unija dražbena hiša si pridržuje pravico nemudoma onemogočiti dostop do spletnega portala uporabnikom, ki kršijo ta Splošna določila in pogoje ali kako drugače škodujejo spletnemu portalu. Presojo škodljivosti ravnanj si pridržuje Unija dražbena hiša.


 

5. Odgovornost

Prodaja preko Spletnega dražbenega portala se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Prodaja premičnine se po teh splošnih pogojih, s strani Unije dražbene hiše, opravi brez pravnega pregleda premičnine, ki se prodaja. Izključena je vsakršna odgovornost Unije dražbene hiše za stvarne in pravne napake blaga, ki je predmet prodaje.

Unija dražbena hiša ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa posameznega dražbenega blaga ali napake v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. V nobenem primeru Unija dražbena hiša ne bo odgovorna za nikakršno škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, poslabšanja/izgube dobrega imena, poslabšanja/izgube poslov, poslabšanja/izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Unija dražbena hiša si pridržujejo pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja portala spletne dražbe. Unija dražbena hiša nudi le tehnično podporo pri izvedbi spletne dražbe ter s tem povezane marketinške aktivnosti.

Unija dražbena hiša ni lastnik dražbenega blaga, ki se prodaja na Spletnem dražbenem portalu in ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov o dražbenem blagu, oz. za škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti ali zastarelosti podatkov o dražbenem blagu. Unija dražbena hiša ne prevzema odgovornosti nad stanjem in uporabnostjo dražbenega blaga.

Unija dražbena hiša ne odgovarja za neizvedbo pravnega posla – prenosa lastninske pravice na dražbenem blagu, ki bi bila posledica prepovedi izvedbe takšne transakcije zaradi veljavnih določil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Unija dražbena hiša pred izvedbo dražbe opravi pravni pregled nepremičnine. Pred izvedbo dražbe premičnin Unija dražbena hiša pravnega pregleda ne opravi.

 

6. Piškotki

Na spletni strani Spletnega dražbenega portala se uporabljajo spodaj navedeni piškotki, z njihovo uporabo pa se Uporabnik strinja.

  • Tehnični piškotki - ti piškotki so na spletnem dražbenem portalu UNIJA DRAŽBE potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Gre za sejne piškotke, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni uporabnikove vnose v spletne obrazce, oddaja ponudb, ipd. Taki piškotki so potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo. Soglasje uporabnikov za zgoraj navedene sejne tehnične piškotke ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kjer privolitev uporabnika ni potrebna.
  • Piškotki za namen analiziranja prometa - analitični piškotki - (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji), kot Google Analytics piškotki. Ti so uporabljeni za spremljanje obiska Spletnega dražbenega portala za spremljanje objav in interes uporabnikov. Google Analytics je Googlovo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne bi več dovolili uporabe piškotkov na njegovem računalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se vedno nahaja zavihek "Uredi nastavitve piškotkov". Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naloži piškotke ali ne.

 

7. Podpora

Podporna služba uporabnikom Spletnega dražbenega portala je na voljo od ponedeljka do petka med 8:00 in 15:00 uro.


Poštni naslov: UNIJA DRAŽBE, dražbena hiša d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefonska številka: 01 360 20 00
E-pošta: info@unija.com

8. Osebni podatki

Vsak uporabnik s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namene delovanja spletnega mesta Unija dražbena hiša. Unija dražbena hiša se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z uporabljeno registracijo na spletni portal seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da Unija dražbena hiša njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnimi ter legitimnimi nameni. Unija dražbena hiša jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Unija dražbena hiša osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta.

V skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije št. 86- 3836/2004 in naslednji, v nadaljevanju: Zakon o varstvu osebnih podatkov) uporabnik daje Uniji dražbeni hiši svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ji jih je posredoval ob registraciji in ki so potrebni za sodelovanje na dražbi ter za sklenitev kupoprodajne pogodbe, v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, telefonska številka in e-pošta (v nadaljevanju: "podatki o stranki") za namene zagotavljanja storitev in realizacije marketinških dejavnosti, še posebej za ponudbo produktov in storitev ter pošiljanje informacij o promocijah Unija dražbene hiše (v nadaljevanju: "marketinške dejavnosti"). Stranka soglaša s prejemanjem poslovnih sporočil od Unija dražbene hiše preko elektronskih sredstev.

Soglasje o obdelavi podatkov velja do preklica. Soglasje se poda prostovoljno in ga je mogoče preklicati kadarkoli in brezplačno s pisnim sporočilom, ki se ga pošlje na Unija dražbeno hišo.

Unija dražbena hiša je kot obdelovalec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, temu dolžan omogočiti: vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; dati uporabniku informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njem vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem; pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če se izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov stranke.

 

9. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji uporabe spletnega dražbenega portala Unija dražbe, dražbena hiša d.o.o. veljajo od 01.02.2021. Prejšnje različice besedila so na voljo na info@unija.com.


 

10. Končna določila

Splošne pogoje ureja slovenska zakonodaja. Za reševanje sporov, ki bi izvirali iz tega dogovora, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

UNIJA DRAŽBE, dražbena hiša d.o.o.