Avtosalon Kromberk NOVA GORICA, Industrijska cesta 4f, Kromberk, 5000 NOVA GORICA

Naslov
Velikost
1020,00 m2
Letnik
2002
Izklicna cena
900.000,00 EUR

Dražba z zviševanjem cene
Korak zviševanja cene: 2.000,00 EUR
Izklicna cena: 900.000,00 EUR + 22% DDV
Lokacija: Industrijska cesta 4f, Kromberk, 5000 NOVA GORICA
Leto gradnje: 2002

V kraju Nova Gorica-Kromberk, v poslovno industrijski coni, prodamo večji poslovni objekt namenjen prodajno servisni avto-moto dejavnosti. Avtosalon s pisarnami, delavnicami in skladiščem skupne površine 1.020,00 m2 v dveh etažah P+1N zgrajen leta 2002 in dograjen in obnovljen leta 2009 in v letu 2020 obnovljena streha objekta je v dobrem stanju. Objekt je v obratovanju, stoji na zemljišču velikosti 2.521,00 m2 katerega je možno popolnoma ograditi. V GURS evidenci sta vpisani na naslovu Industrijska cesta 4f, Nova Gorica, dve stavbi kot zaključena celota s podatki: katastrska občina 2304 NOVA GORICA , številka stavbe 1018, število delov stavbe 1 in katastrska občina 2304 NOVA GORICA , številka stavbe 2736, število delov stavbe 1.

Avto-moto salon se nahaja na odlični, vidni in dostopni lokacij v industrijski coni Kromberk, na naslovu Industrijska cesta 4f. Objekt stoji na parceli številka 854/114, k.o. Nova Gorica, kjer se nahaja tudi cca. 40 parkirnih mest za vozila, ki pripadajo objektu. Prepoznavna industrijska cona se bo zaradi konkurenčne prednosti, dobro razvitega poslovnega okolja z vso potrebno infrastrukturo in neposredne bližine meje z sosednjo državo Italijo, v bližnji prihodnosti še širila in tako se bo še povečala prepoznavnost, kar bo omogočilo še več priložnosti za številne poslovne dejavnosti. Objekt ima gradbeno in uporabno dovoljenje, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Nepremičnina je zasedena z najemniki in se prodaja v stanju kot je, po načelu »videno-kupljeno«.
Kupec bo s trenutkom plačila celotne kupnine kot univerzalni pravni naslednik avtomatično vstopil v sklenjene najemne pogodbe in bo s tem pridobil vse pravice in obveznosti, ki jih ima po najemnih pogodbah družba prodajalca. Položaj najemnikov se zaradi sklenitve prodajne pogodbe ne spremeni in vse določbe najemnih pogodb ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi.

Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3515-495/2020-2 z dne 01.09.2020, ki ga je izdala Mestna občina Nova Gorica se nepremičnina po podatkih nahaja na območju stavbnih zemljišč in po podatkih o podrobnejši namenski rabi na območju (IG) – gospodarske cone. Na predmetni nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica občine.

Eden od najemnikov ima v najemni pogodbi pogodbeno določilo o uveljavljanju predkupne pravice v primeru prodaje nepremičnine

2. PODATKI O NEPREMIČNINI
Izklicna cena: 900.000,00 EUR + pripadajoči davek (22% DDV)
Energetski razred: stavba 1018 ( D = 66kWh/m2a dovedena energija ), stavba 2736 ( D= 102 kWh/m2a dovedena energija)
Šifra: 1NG
Vrsta objekta: Poslovni objekt – Avtosalon z mehanično delavnico in skladiščem
Naslov nepremičnine: Industrijska cesta 4f, Kromberk, 5000 NOVA GORICA
Regija: Severna Primorska
Kraj: Nova Gorica – Kromberk
Leto izgradnje: 2002
Leto zadnje prenove: 2020
Velikost objekta: 1.020,00 m2, P+1N
Velikost zemljišča: 2.521,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2304 854/114
katastrska občina 2304 NOVA GORICA parcela 854/114 (ID 123656)

GURS podatki:
Parcele: Katastrska občina 2304 NOVA GORICA , številka parcele 854/114, površina 2.521 m2
Stavbe: Katastrska občina 2304 NOVA GORICA , številka stavbe 1018, število delov stavbe 1.
Stavbe: Katastrska občina 2304 NOVA GORICA , številka stavbe 2736, število delov stavbe 1.

OPOMBE:
• Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3515-495/2020-2 z dne 01.09.2020, ki ga je izdala Mestna občina Nova Gorica se nepremičnina po podatkih nahaja na območju stavbnih zemljišč in po podatkih o podrobnejši namenski rabi na območju (IG) – gospodarske cone. Na predmetni nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica občine.
• Eden od najemnikov ima v najemni pogodbi pogodbeno določilo o uveljavljanju predkupne pravice v primeru prodaje nepremičnine.
Dražitelj, ki bo uspešno izbran na dražbi in ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje iz naslova dražbe bo z lastnikom nepremičnine sklenil prodajno pogodbo pod odložnim pogojem zaradi postopka ne/uveljavljanja predkupne pravice, predkupnih upravičencev.
• Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti in dodatne informacije v zvezi z najemnimi pogodbami.
Prodajalec bo dražitelju pred sodelovanjem na dražbi priložil dogovor o varovanju poslovne skrivnosti (v nadaljevanju: NDA). Prodajalec mora s strani zainteresiranega dražitelja podpisani NDA prejeti najkasneje do vključno 19.10.2020 do 12. ure na elektronski naslov:
jani.sircelj@hoc-center.si Podpisan NDA je pogoj za vpogled v najemne pogodbe, ki niso javno dostopna dokumentacija in ki predstavljajo poslovno skrivnost prodajalca.

Na dražbo se lahko prijavi  le  pravna oseba, ki:
• je  pravna oseba in sicer, če ima sedež v RS in ki skladno z zakonom ZDDV-1
• kupuje nepremičnino kot davčni zavezanec,
• ima veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV
• bo z nepremičnino opravljal dejavnost od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV.
• ALI pravna oseba, ki nima sedež v RS, ki pa se bo morala pred izvedbo posla v RS registrirati za DDV.

*V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek, (22% DDV), ki ga plača kupec


Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti na dražbi uspelega dražitelja, ali izpolnjuje gornje pogoje, uspeli dražitelj pa se zavezuje lastniku dražbenega blaga in Uniji dražbeni hiši posredovati vse potrebne podatke in listine, potrebne za  izkaz izpolnitve pred tem navedenih pogojev.

V kolikor v zvezi z  izbranim dražiteljem obstajajo razlogi za dvom o izpolnitvi pred tem navedenih pogojev     lahko lastnik dražbena blaga odkloni sklenitev prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. V takem primeru se uspelemu dražitelju vplačana ne obrestovana varščina vrne.

Prodajalec se zaveže po sklenitvi prodajne pogodbe od hipotekarne upnice pridobiti pisno izjavo o nameri za izdajo izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke Sberbank banka d.d. ter jo izročiti kupcu, po plačilu celotnega zneska kupnine pa kupcu izročiti izvirnik notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke Sberbank banka d.d. oz. v primeru, da se bo (del) kupnine financiral iz hipotekarnega kredita banke, urediti deponiranje izvirnika notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke Sberbank banka d.d. pri izbranem notarju z nalogom, da lahko deponirano listino uporabi za vložitev e-ZK predloga za izbris hipoteke Sberbank banka d.d. po prejemu verodostojnega potrdila Sberbank banka d.d. o plačilu ustreznega zneska kupnine.

________________________________________________________________________________

Ogledi:
Ogledi nepremičnine pred dražbo so možni v navzočnosti predstavnika lastnika po predhodnem dogovoru. Pri ogledih je potrebno upoštevati navodila in priporočila NIJZ zaradi Koronavirusa SARS– CoV – 2 !
Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov: jani.sircelj@hoc-center.si

Vplačilo varščine:
Za sodelovanje na dražbi vplačate varščino, ki je zavezujoča najkasneje do vključno 20.10.2020 do 8. ure, na transakcijski račun Unija Dražbe, dražbena hiša d.o.o. št.: IBAN SI56 0700 0000 3497 425, odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj, v znesku 50.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1NG.

Dražitelj mora do vključno do 20.10.2020 do 12:00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: jani.sircelj@hoc-center.si in na dejan.kaligaro@unija.com.

Gre za zavezujočo varščino.

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije vam je na voljo, g. Jani Šircelj na elektronskem naslovu:
jani.sircelj@hoc-center.si oziroma na telefonski števil

Dražba

Za blago je razpisana aktivna dražba

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica 1 (E.I. Industrijska cesta 5, Kromberk 1 del.pdf, 4674 kB)
Energetska izkaznica 2 (E.I. Industrijska cesta 5, Kromberk 2 del.pdf, 4374 kB)
Energetska izkaznica 3 (E.I. Industrijska cesta 5, stavba 1018, Kromberk.pdf, 4674 kB)
Energetska izkaznica 4 (E.I. Industrijska cesta 5, stavba 2736, Kromberk.pdf, 4374 kB)
GURS (GURS izpis-Industrijska 4F.pdf, 1000 kB)
Gradbeno dovoljenje (Gradbeno dovoljenje št. 351-216-00-08-MM z 18.8.2000.pdf, 613 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o namenski rabi zemljišča s 1.9.2020-Kromberk.pdf, 864 kB)
Uporabno dovoljenje (Uporabno dovoljenje št. 351-216-00-8-B z 8.11.2000.pdf, 201 kB)
Izris parcele (Izris parcele.pdf, 82 kB)
Finančni podatki (Tabelarični opis s finančnimi podatki_KV.pdf, 249 kB)
ZK izpisek (03-001_IDZNAK_2304_854-114_0 (7).pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga