Poslovni prostori Gozd Martuljek, Zgornje Rute 50a

Naslov
Velikost
79,70 m2
Letnik
1996
Izklicna cena
41.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Gozd Martuljek, na naslovu Zgornje Rute 50a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 4282 Gozd Martuljek. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe (GURS k.o. 2170 Gozd, stavba št. 205, del stavbe št. 1). Prodajamo poslovne prostore v izmeri 79,70 m2. Stavba ima urejen katastrski vpis. Prav tako je narejen etažni načrt stavbe, ki pa še ni evidentiran v zemljiški knjigi. Stavba stoji na parceli št. 140/9 k.o. 2170 Gozd v izmeri 143 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 84/100. Ob prodaji poslovnega prostora se bo na kupca prepisal del parcele št. 140/9 k.o. 2170 Gozd v idelnem deležu 34/100, za kolikor se zmanjša idealni delež v lasti Pošte Slovenije. Gre za stavbo zgrajeno leta 1996. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene, površine za stranke, zaledne delovne prostore, hodnik in sanitarije. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno na kurilno olje iz skupne kurilnice. Dostop do prostorov je omogočen iz zunanje strani stavbe preko dveh vhodov. Parkirišča pri stavbi niso predmet prodaje. Dovoz do prostorov je omogočen preko dveh parcel okoli stavbe, in sicer parcele št. 140/6 in parcele št. 140/8, obe k.o. 2170 Gozd, na katerih je vknjižena služnostna pravica prehoda in prevoza do poslovnih prostorov v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 140/9 k.o. 2170 Gozd.

Lastništvo poslovnih prostorov in deleža na parceli je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na parceli v solasti imata predkupno pravico solastnik parcele in občina Kranjska Gora. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 41.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 89 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 402042820000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Gorenjska
Kraj: Gozd Martuljek
Leto izgradnje: 1996
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 79,70 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 34/100 parcele 2170 140/9

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.050,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Gozd Martuljek.pdf, 389 kB)
GURS podatki (GURS Gozd Martuljek.pdf, 309 kB)
ZK izpisek (ZKI_Gozd Martuljek_2170_140-9.pdf, 97 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Gozd Martuljek.pdf, 241 kB)

Zemljevid blaga